Про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

26 Лютого, 2021 30

Про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Про мобільну бригаду соціально-психологічної

допомоги особам, які постраждали від домашнього

насильства та/або насильства за ознакою статі

 

З метою надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на території Охтирської міської територіальної громади, відповідно до Закону України  «Про запобігання та протидію домашньому насильству», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» від 22 серпня 2018 р. № 654 та наказу Міністерства соціальної політики України від 30 листопада 2020 р. № 787 «Про затвердження Методики визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі», керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  вирішив:

 1. Затвердити  Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при управлінні соціального захисту населення Охтирської міської ради (додаток 1).
 2. Утворити мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при управлінні соціального захисту населення Охтирської міської ради та затвердити її персональний склад (додаток 2).
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ставицьку Л.С.

 

Міський голова                                                                  Павло КУЗЬМЕНКО

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                          Володимир ГУЦЬ

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від ___________№____

ПОЛОЖЕННЯ
про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства

за ознакою статі при управлінні соціального захисту населення Охтирської міської ради

 

 1. Це Положення визначає порядок утворення, основні засади діяльності та організації роботи мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі – мобільна бригада).

Мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі – постраждалі особи).

 1. Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально – психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб.

Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фахової консультації за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом до місця проживання (перебування) постраждалих осіб чи іншого вказаного ними місця, у приміщенні управління соціального захисту населення Охтирської міської ради.

 1. Мобільна бригада утворюється при управлінні соціального захисту населення Охтирської міської ради (далі – управління).

Мобільна бригада утворюється за рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради із залученням фахівців інших суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, а саме: відділу освіти, служби у справах дітей, управління соціального захисту населення, Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ( далі – суб’єкти ) та інші.

До забезпечення функціонування мобільної бригади відповідно до законодавства можуть долучатися підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання.

 1. Мобільна бригада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також положенням про мобільну бригаду.
 2. Мобільна бригада діє на підставі цього Положення.
 3. Діяльність мобільної бригади ґрунтується на засадах:

– гарантування постраждалим особам безпеки та їх основоположних прав і свобод з урахуванням мети і завдань мобільної бригади;

– належної уваги до кожного факту домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі – насильство) під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;

– поваги та неупередженого ставлення до постраждалих осіб, забезпечення пріоритетності їх прав і законних інтересів та безпеки під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;

– конфіденційності інформації про постраждалих осіб та осіб, які повідомили про вчинення насильства;

– добровільності отримання допомоги постраждалими особами, крім дітей та недієздатних осіб;

– урахування особливих потреб та інтересів постраждалих осіб, зокрема осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку;

– ефективної взаємодії суб’єктів між собою, з громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації та всіма заінтересованими особами;

 1. Основними завданнями мобільної бригади є:

реагування та надання не пізніше ніж протягом однієї доби соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;

інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;

роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання;

провадження інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству.

 1. Надання мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам передбачає забезпечення мінімально необхідного обсягу послуг, а саме:

– діагностику (оцінювання) психологічного стану постраждалої особи, оцінювання ризиків продовження чи повторного вчинення щодо неї насильства;

– кризове та екстрене втручання з метою негайного усунення або мінімізації наслідків насильства шляхом виклику екстреної медичної допомоги, уповноваженого підрозділу органу Національної поліції тощо;

– надання психологічної допомоги, у тому числі дітям, відповідно до індивідуальних потреб;

– складання плану заходів щодо безпеки постраждалих осіб;

– консультування з питань, пов’язаних з протидією насильству, в тому числі із залученням, у разі потреби, фахівців інших органів, служб, закладів, установ, організацій.

 1. Виїзд мобільної бригади здійснюється при отриманні повідомлення про виявлення факту вчинення насильства та потребу у наданні постраждалій особі екстренної допомоги.
 2. Послуги постраждалим особам надаються в межах Охтирської міської територіальної громади за наявності заяви чи повідомлення про вчинення насильства та реєстрації випадку в Єдиному державному реєстрі випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Надання послуг постраждалій особі за фактом вчинення стосовно неї насильства може тривати не більше ніж три місяці.

Інші послуги понад мінімально необхідний обсяг послуг, зазначених у пункті 8 цього Положення, надаються в межах можливостей мобільної бригади.

 1. Мобільна бригада утворюється з числа штатних працівників виконавчих органів Охтирської міської ради або фахівців різних суб’єктів і складається щонайменше з п’яти осіб.

Працівники, які входять до складу мобільної бригади, виконують свої функціональні обов’язки відповідно до цього Положення та посадової інструкції.

 1. Положення про мобільну бригаду та її склад затверджується рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради.

У рішенні про утворення мобільної бригади із числа працівників, які входять до її складу, визначається керівник мобільної бригади.

 1. Керівник мобільної бригади:

– організовує та координує роботу мобільної бригади;

– складає графіки планових виїздів та надання консультацій мобільною бригадою, контролює їх дотримання;

– забезпечує екстрені виїзди на місця у разі вчинення насильства (не пізніше ніж через три години з моменту отримання повідомлення щодо постраждалих осіб, які потребують термінової допомоги);

– координує надання мобільною бригадою соціально-психологічних послуг постраждалим особам.

 1. До виїзду мобільної бригади до місця вчинення насильства можуть залучатися (у разі потреби) представники уповноважених підрозділів органів Національної поліції, служб у справах дітей, інших суб’єктів.
 2. Соціально-психологічна допомога постраждалій особі надається мобільною бригадою безоплатно.
 3. З метою надання постраждалій особі необхідних послуг і допомоги інформація про таку особу передається іншим суб’єктам відповідно до законодавства з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом.
 4. Співпраця мобільної бригади із суб’єктами здійснюється шляхом:

– залучення представників суб’єктів до виїзду мобільної бригади та надання соціально-психологічної допомоги постраждалій особі;

– направлення постраждалих осіб до інших суб’єктів для отримання додаткових послуг та допомоги відповідно до повноважень суб’єктів та індивідуальних потреб постраждалих осіб;

– взаємного інформування суб’єктів про виявлені випадки насильства;

– інформування не пізніше ніж після закінчення однієї доби про випадок насильства:

– відповідної служби у справах дітей та уповноважених підрозділів органів Національної поліції щодо дитини;

– органів опіки та піклування щодо недієздатних осіб.

 1. Фінансування діяльності мобільної бригади здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                         Володимир ГУЦЬ

  

Начальник управління

соціального захисту населення                                         Тетяна КОВАЛЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

                                                                                          від ____________ №______

 

Склад

мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою

статі при управлінні соціального захисту населення

Охтирської міської ради

ГОРБОНОС

Оксана Володимирівна

начальник відділу з питань соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді управління соціального захисту населення, керівник мобільної бригади;
ГОЛОСОВА

Олена Володимирівна

головний спеціаліст відділу з питань соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді управління соціального захисту населення, заступник керівника мобільної бригади
Члени   мобільної  бригади:
Ковпак Наталія Олександрівна психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників;
ЛАНІНА

Олена Іванівна

начальник відділу охорони здоров’я  міської ради;
МОРОХОВСЬКА

Ніна Василівна

начальник служби у справах дітей;
ПЕДОРЧЕНКО               Анна Сергіївна старший інспектор ювенальної превенції сектору превенції  Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській  області;
СМОТРОВ Олександр Валерійович старший дільничний офіцер Охтирського відділу поліції ГУНП у Сумській області;
ТЕСЛЯ

Роман Олександрович

староста Староіванівського старостинського округу

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                           Володимир ГУЦЬ

 

Начальник управління

соціального захисту населення                                         Тетяна КОВАЛЕНКО

 

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія